Bortskaffelse af produkter

Når vi udvikler, fremstiller og pakker PCI-produkterne, følger vi en vigtig grundregel i loven om det økonomiske kredsløb, nemlig "at undgå og at genbruge".

Affald kan naturligvis ikke helt undgås. Følgende anbefalinger er derfor en guide til, hvordan du kan aflevere emballage fra PCI-produkter til genbrug og bortskaffe affald korrekt.Generel information om bortskaffelse


Bortskaffelse af affald spiller en vigtig rolle i byggeøkonomien med hensyn til mængder og omkostninger.

Ud over de regler, der gælder for hele landet, kan der også være særlige regler i de enkelte kommuner. Teknisk forvaltning i kommunerne kan give meddelelse om gældende lokale regler for bortskaffelse af bygge- og kemikalieaffald.

Bortskaffelse af produktrester

Hærdede produktrester
Hærdede produktrester som f.eks. rester i beholdere eller stykker af produkter er uskadelige, da potentielt farlige stoffer er bundet i en fast matrix. Affaldsprodukterne kan delvis genanvendes sorteret ("rent byggeaffald") eller blandes som byggepladsaffald eller erhvervsaffald.

Pulverprodukter
Pulverprodukter kan genanvendes som erhvervs- eller byggepladsaffald eller smides ud (mindre mængder op til 5 kg også som husholdningsaffald). I den forbindelse gælder fortsat affaldsloven eller tekniske forskrifter.
En anden mulighed er at blande hydraulisk hærdende pulveraffald med vand og bortskaffe det som byggeaffald i hærdet tilstand.

Til gamle uhærdede produkter
Uhærdede produkter, der har stået for længe, ​​kan være reaktive. I sådanne tilfælde skal affaldsnøglenummeret anvendes. Det kan du finde i sikkerhedsdatabladet eller i prislisten fra PCI.

Det kan være nødvendigt at få et affaldsbehandlingsfirma til at fjerne produktet (farligt affald). Dette gælder for alle PCI-produkter, der er mærkningspligtige. Alle flydende og pastaagtige byggeprodukter (f.eks. dispersionslim) med eller uden mærkning er også kemisk affald, som kommunale affaldsstationer kun kan modtage i små mængder.

I nogle tilfælde kan der aftales med kommunens genbrugsstation med hensyn til ufarligt flydende eller dejagtigt affald.

For hele landet indeholder Affaldsbekendtgørelsen regler om bortskaffelse af farligt affald. Nedenfor finder du en oversigt over private affaldsbehandlingsvirksomheder.

Bortskaffelse af epoxy
Alt affald fra arbejdsstedet skal lægges i særlige affaldsbeholdere, der skal mærkes tydeligt med, hvad de indeholder. Det gælder fx for spild, rester, emballage, kasseret arbejdstøj og brugte engangshandsker.

Hæld vaskevandet i en beholder, og lad det faste stof bundfælde. Den hærdede og bundfældede epoxyharpiks kan efterfølgende bortskaffes som byggeaffald og afleveres på den kommunale modtagerstation

Spild, rester, brugte klude m.v. skal afskaffes efter samme regler som produktet og afleveres til kommunal modtagestation eller anden godkendt modtageordning.

Affald EAK-kode Kemikalieaffaldsgruppe: 20 01 27 - Særlig mærkning Spild, affald m.m. opsamles i særskilt beholder mærket “Epoxy. Eksemfare”, jf. epoxybestemmelserne i bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer

Kontakt den kommunale modtagerstation for yderligere oplysninger.